Przejdź do treści
s1
s2
s3
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

 

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Błędy kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Rusnarczyk.
 • E-mail: spjamne@poczta.onet.pl
 • Telefon: 18 2624185

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej
  os. Zawady 207
  34-453 Ochotnica Górna
 • E-mail: spjamne@poczta.onet.pl
 • Telefon: 18 2624185

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Ciągi komunikacyjne poziome i pionowe dostępne dla osób niepełnosprawnych (winda).

Budynek wyposażony jest w łazienki dla niepełnosprawnych.

Szkoła posiada parking.

134893